Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden maken duidelijk wat je wel en wat je niet kunt verwachten als klant van fietsavontuur.net.

Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reizen van fietsavontuur.net.

Artikel 2: Aanmelding

Aanmelden kan dmv het boekingsformulier van de website. Per omgaande ontvang je een bevestigingsfactuur. Pas na ontvangst van de aanbetaling wordt de boeking definitief. Boek je een reis voor jezelf én andere deelnemers dan ben je hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die je aanmeldt.

Artikel 3: Betaling

Er geldt een aanbetaling van 20% van de reissom met een minimum van € 250,- per persoon. Echter: voor groepsreizen-op-maat hanteren we een aanbetaling van 40% van de reissom. De gehele reissom moet 6 weken voor vertrek voldaan zijn. Bij boeking binnen 6 weken voor vertrek is de gehele reissom ineens verschuldigd. Fietsavontuur.net houdt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten bij niet tijdige betaling. Er worden geen acceptgiro’s meegestuurd.

Artikel 4: Reissom

De vermelde reissom is gebaseerd op prijzen, koersen en belastingen ten tijde van publicatie op de website. Fietsavontuur.net houdt zich het recht voor, indien nodig, deze prijzen aan te passen. Deelnemers worden bij een dergelijke wijziging z.s.m. op de hoogte gebracht. Betreft het een prijsverhoging van meer dan 10% van de reissom, dan kan de reis binnen een week kosteloos worden geannuleerd.

Voor alle reizen geldt dat vervoer van/naar de vertrekplaats niet is inbegrepen, tenzij nadrukkelijk anders vermeld bij de reisomschrijving op de website.

Artikel 5: Reisdocumenten en vaccinaties

Iedere deelnemer dient bij aanvang van en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde reisdocumenten (zoals paspoort, visa, bewijs van vaccinaties etc). Indien de reis vanwege het ontbreken van de juiste documenten niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd kan worden, zijn de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de deelnemer.

Artikel 6: Wijzigingen door de reiziger

Wijzigingen door de reiziger worden, indien mogelijk, door fietsavontuur.net aangebracht. De kosten die dit met zich meebrengt zijn voor rekening van de reiziger.

Artikel 7: Overdraagbaarheid van de boeking

Tot de 28e dag (excl.) voor de vertrekdag kan de reiziger zijn reis overdragen aan een derde, die voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden. De reiziger en degene aan wie de reis is overgedragen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de reissom, alsmede voor de betaling van de eventuele extra kosten die de vervanging met zich meebrengt.

Artikel 8: Annulering door de reiziger

Bij annulering van de reis door de reiziger zijn de volgende kosten verschuldigd:

  • tot de 56e dag (excl.) voor de aanvang van het arrangement: de aanbetaling
  • vanaf de 56e dag (incl.) tot de 28e dag (excl.) voor de aanvang van het arrangement: 25% van de reissom
  • vanaf de 28e dag (incl.) tot de 14e dag (excl.) voor de aanvang van het arrangement: 50% van de reissom
  • vanaf de 14e dag (incl.) tot de 7e dag (excl.) voor de aanvang van het arrangement: 75% van de reissom
  • vanaf de 7e dag (incl.) tot de aanvang van het arrangement of later: de totale reissom.

Het annuleren van de reisovereenkomst kan per e-mail waarbij de datum van verzending als annuleringsdatum geldt. Eventueel berekende wijzigingskosten worden nooit gerestitueerd.

Het afsluiten van een annuleringsverzekering wordt aangeraden.

Wordt de reis uit eigen beweging voortijdig beëindigd, dan heb je geen recht op restitutie en zijn alle eventuele kosten die hieruit voortvloeien voor eigen rekening.

Artikel 9: Annulering door fietsavontuur.net

Indien zes weken voor vertrek de minimale groepsgrootte niet behaald is, wordt de reis door fietsavontuur.net geannuleerd. Ook overmacht situaties als natuurrampen of negatief reisadvies kunnen reden zijn voor annulering. De betaalde reissom wordt z.s.m. terug betaald. Kosten voor visa, inentingen en persoonlijke uitgaven ter voorbereiding van de reis kunnen niet gedeclareerd worden.

Artikel 10: Wijziging door fietsavontuur.net

Kennelijke fouten of vergissingen in het programma zijn niet bindend. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor afgeweken moet worden van het programma en/of data. In overmacht situaties veroorzaakt door natuurrampen, politieke conflicten, weersomstandigheden, wijzigingen in dienstregelingen etc. kunnen programmawijzigingen noodzakelijk zijn, of kan een reis komen te vervallen. Bij wijzigingen tijdens de reis neemt de reisbegeleider of vertegenwoordiger de beslissingen. Indien er extra kosten gemaakt worden als gevolg van overmacht situaties dan draagt ieder zijn schade. Voor fietsavontuur.net bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht (en de eventuele geldelijke vergoeding hiervoor) en voor de reiziger o.a. uit extra verblijf- en repatriëringkosten. Deze extra kosten dienen ter plekke voldaan te worden.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

Fietsavontuur.net is niet aansprakelijk voor schade waarvoor fietsavontuur.net geen schuld heeft zoals persoonlijk letsel, ongeval, rellen, natuurrampen, vertragingen, fouten gemaakt door vervoerders, verlies of diefstal van bagage en reisdocumenten etc. Het afsluiten van een reis- en bagageverzekering alsmede een annuleringsverzekering wordt aangeraden. Indien er zich ongevallen of calamiteiten voordoen en de reiziger on(der)verzekerd is, wijst fietsavontuur.net alle verantwoordelijkheid af.

Fietsavontuur.net is niet aansprakelijk indien deelnemers in het bezit zijn van stoffen en goederen die volgens de Nederlandse wet of die van het te bezoeken land verboden zijn. Als op (een deel van) de reis een Verdrag van toepassing is dat de aansprakelijkheid van fietsavontuur.net uitsluit of beperkt, dan geldt deze uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van fietsavontuur.net ook op de overeenkomst die zij heeft met de reiziger.

Fietsavontuur.net is niet aansprakelijk als de reiziger zijn schade kan verhalen op grond van een verzekering, zoals een reis- of annuleringsverzekering.

Artikel 12: Verplichtingen reiziger

De deelnemer is verplicht alle aanwijzingen van de reisorganisatie, reisbegeleider of vertegenwoordiger ter plaatse op te volgen. Wordt er schade veroorzaakt door het niet nakomen van deze verplichting dan is de reiziger daarvoor aansprakelijk.

Wijkt de deelnemer af van de route dan is dat voor eigen risico en is fietsavontuur.net niet aansprakelijk als hieruit calamiteiten of extra kosten voortkomen.

Van reizigers wordt een flexibele instelling verwacht: andere landen en andere culturen brengen andere gewoonten en omstandigheden met zich mee. Alleen met een flexibele instelling kun je hier optimaal van genieten.

Artikel 13: Verplichtingen fietsavontuur.net

Fietsavontuur.net is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de reisovereenkomst. De uitvoering dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken, gewoonten en beperkingen die de bestemming met zich meebrengt.

Reisbegeleiders en vertegenwoordigers ter plaatse worden met zorg door fietsavontuur.net gekozen. Er kunnen zich onderweg situaties voordoen die niet volledig beheersbaar zijn. Het is de taak van fietsavontuur.net om risico’s te minimaliseren. Een begeleider/vertegenwoordiger ter plaatse heeft daarom het recht het programma/de route te wijzigen als de situatie (bijv. door extreme weersomstandigheden) daarom vraagt.

Fietsavontuur.net is verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, als de reis niet verloopt volgens de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Is de tekortkoming in de uitvoering toe te rekenen aan fietsavontuur.net dan draagt zij de eventuele kosten van de te verlenen hulp en bijstand. Ligt de oorzaak echter bij de reiziger dan draagt deze de kosten en is fietsavontuur.net slechts verplicht tot hulp en bijstand voor zover dat redelijkerwijs verlangd kan worden.

Artikel 14: Klachten

Klachten moeten zo snel mogelijk worden gemeld bij de reisbegeleider of bij de betrokken dienstverlener, zodat deze ter plaatse kunnen worden opgelost. Wordt de tekortkoming niet naar tevredenheid verholpen dan dient, met ondertekening door de betrokken partijen, een klachtenrapport opgesteld te worden dat uiterlijk een maand na afloop van de reis in het bezit is van fietsavontuur.net. Na ontvangst van het klachtenrapport zal fietsavontuur.net binnen een maand schriftelijk reageren. Bij het ontbreken van een klachtenrapport of het niet volgen van de juiste procedure houdt fietsavontuur.net zich het recht voor de klacht als niet gegrond te beschouwen.

Als een klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, kan de reiziger zich desgewenst tot de Nederlandse rechter wenden. Dit recht vervalt een jaar na afloop van de uitgevoerde reis of, als de reis vooraf geannuleerd is een jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum.

Op alle geschillen tussen fietsavontuur.net en de reiziger is Nederlands recht van toepassing.